Elevvård

Elevvård i Sibbo

Om elevvård

Den nya lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Elevvården omfattar elevvård i enlighet med en läroplan som godkänts av utbildningsanordnaren samt elevvårdstjänster, vilka är psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovårdstjänster.

Med elevvård avses omsorg om elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa samt sociala välbefinnande. Elevvården åligger alla som arbetar i skolan och den genomförs i gott samarbete med hemmen. Elevvården ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

 

Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Till den gemensamma elevvården hör att utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och för alla elever. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och trivsam.

Eleverna har också lagstadgad rätt till individuell elevvård. Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven, samt samarbete mellan olika myndigheter i frågor som gäller en enskild elev.  Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren har dock inte rätt att förbjuda sitt barn att anlita elevvårdens tjänster. Ärenden som behandlas inom det individuella elevvårdsarbetet är konfidentiella och bestämmelser om överlämnande av uppgifter och sekretess ska följas i elevvårdsarbetet.

En elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevvårdens psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att eleven har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag. En yrkesutbildad person inom elevvården bedömer hur brådskande ärendet är. En elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal också när elevens vårdnadshavare har tagit kontakt.

I frågor som berör elevens välbefinnande kan eleverna och vårdnadshavarna gärna ta kontakt med de anställda inom elevvården. Det kan till exempel gälla inlärningssvårigheter, elevens kamratrelationer, mobbning, familjens ändrade situation och kriser. Man får och kan be om råd och hjälp, det lönar sig inte att ensam grubbla över saken.

Styrgruppen för elevvården i Sibbo ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av kommunens elevvård. Både utbildningstjänster och social- och hälsovårdstjänster är representerade i gruppen.

Den gemensamma elevvården planeras och genomförs av skolans elevvårdsgrupp, som består av rektorn, representanter för lärarna, eleverna och vårdnadshavarna samt skolpsykologen, skolkuratorn och skolhälsovårdaren. Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnande och säkerhet i skolgemenskapen och att genomföra och utveckla övrig gemensam elevvård. Skolans elevvårdsgrupp behandlar inte ärenden som gäller enskilda elever.

Ärenden som gäller en enskild elev behandlas i expertgrupper som tillsätts från fall till fall. En expertgrupp sammankallas för att utreda behovet av stöd och ordna elevvårdstjänster för en enskild elev. Gruppens yrkesövergripande sammansättning bestäms från fall till fall och utgående från ärendet som behandlas. För att utse medlemmar i gruppen förutsätts elevens eller vid behov vårdnadshavarens samtycke.

Sibbo kommuns tillväxtstrategi 2025 drar upp riktlinjer för utbildningsväsendets tyngpunktsområden. Barns och ungas hela och balanserade uppväxt skall stödas genom att främja mångprofessionellt samarbete. Ett centralt tyngdpunktsområde är att förbygga utslagning. Barns och ungas välmående höjer skoltrivseln och motivationen vilket sin tur främjar lärande

Detta leder till en positiv spiral:

  • Vi tar gemensamt hand och barns och ungas välmående
  • Skoltrivseln och motivationen ökar
  • Barnets och den ungas lärande framskrider
  • Barnets och den ungas välmående ökar. Ökat välmående leder för elevens del till ökad delaktighet.

Suomeksi

Kontaktuppgifter
OBS!
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Skolpsykolog Jaana Ylikangas
tfn 050 339 0720
jaana.ylikangas@sibbo.fi
Arbetar i följande skolor:
Borgby skola, Kyrkoby skola och förskola, Norra Paipis skola, Södra Paipis skola och förskola, Nickby Barnträdgårds förskola, Kungsvägens skola

Skolpsykolog Nona Jung
tfn  050 347 5094
nona.jung@sibbo.fi

Arbetar i följande skolor:

Gumbostrands skola, Salpar skola, Söderkulla skola och förskola,  Sibbo Gymnasium

Ledande skolpsykolog Anne Salmela
tfn 040 191 4506
anne.salmela@sibbo.fi
Boxby skola

 

Skolkurator Henna Liljeström
tfn 040 184 5658
henna.liljestrom@sibbo.fi
Arbetar i följande skolor:
Borgby skola, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola och förskola

 

Skolkurator Micaela Wickström-Tillander
tfn 040 191 4525
micaela.wickström-tillander@sibbo.fi
Arbetar i följande skolor:
Kyrkoby skola och förskola
Söderkulla skola och förskola
Boxby skola
Gumbostrand skola
Salpar skola

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senast ändrat 18.09.2020