Familjedagvård

I familjedagvården förverkligas småbarnspedagogiken i en liten grupp. Familjedagvård kan ordnas i familjedagvårdarens eget hem, i barnets hem eller som gruppfamiljedagvård i en egen enhet. Familjedagvårdens grupp ska bildas så att den har bästa möjliga förutsättningar att fungera. I sitt eget hem ansvarar familjedagvårdaren för gruppens verksamhet och den pedagogiska verksamheten baserar sig på vardagens situationer och barnets lärande i dessa. Chef för familjedagvården leder pedagogik och verksamhet för att stöda familjedagvårdaren i planering och förverkligande av familjedagvården.

Kommunal familjedagvård är hemlik form av småbarnspedagogik. Inom familjedagvården vårdas barnen i regel i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren sköter självständigt daglig matlagning och vård av hemmet.

En familjedagvårdare kan ha fyra barn under skolåldern i stadigvarande vård (vårdarens egna barn under skolåldern medräknade).

Då vårdförhållandet inleds görs en vårdplan upp i samarbete mellan barnets föräldrar, familjedagvårdaren och familjedagvårdsledaren. Parterna kommer överens om frågor som berör barnets vård och fostran (bl.a. vårdtiderna) och diskuteras barnet och dess roll som en medlem i familjedaghemmets barngrupp.

När familjedagvårdaren blir sjuk eller har semester har barnet en reservvårdplats.

Reservvård och betalningsgottgörelse i familjedagvården

Reservvården ordnas i daghemmen under familjedagvårdarens frånvaro. Då informationen om familjedagvårdarens frånvaro mottagits, meddelar familjen omedelbart om behovet av reservvård, dock senast föregående veckas tisdag!

Då familjedagvårdaren insjuknar akut meddelas reservvårdplatsen så fort som möjligt. Överenskomna vårdtider som uppgjorts i vårdavtalet gäller också i reservvården. Det är viktigt att bekanta sig med reservvården innan första vårddagen. Det är bra att diskutera med personalen på förhand om barnets eventuella allergier och andra ärenden som har med vården att göra.

Information gällande betalningsgottgörelse

Blankett för ansökan om kompensation i avgiften för familjedagvård

Blankett för ansökan om kompensation i avgiften för familjedagvård

Gruppfamiljedagvård

Gruppfamiljedagvård är en form av familjedagvård. Inom gruppfamiljedagvården sköter 2–3 vårdare en syskongrupp på 8–12 barn i lokaler som anvisas av kommunen.

Målet är att skapa trygga och trivsamma vårddagar för barnet. I en liten grupp blir barnen uppmärksammade som individer. Vi betonar särskilt en balanserad utveckling av barnets personlighet samt utveckling av självkänslan och en positiv jagbild.

Verksamheten i ett gruppfamiljedaghem består av
· basvård, utomhusvistelse
· lek
· musik, rörelse, pyssel
· fester, utfärder
· ledd verksamhet: ramsor, sagor, sånger m.m.

Chef för familjedagvård

Daghemsföreståndare
Ritva Blomster
Tfn. 050-522 2795
ritva.blomster@sipoo.fi
Nickbygårds daghemSuomeksiSenast ändrat 14.08.2020