Gymnasieutbildning

Utgångspunkter för gymnasieutbildningen

Målen för och anordnandet av gymnasieutbildningen bestäms i gymnasielagen och gymnasieförordningen, statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen samt Utbildningsstyrelsens nationella grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen år 2015. De nationella grunderna och deras mål preciseras i de lokala läroplanerna för gymnasieutbildningen som görs upp skilt för vardera språkgruppen i Sibbo. Du kan bekanta dig med den svenskspråkiga läroplanen för gymnasieutbildningen här.

Gymnasieutbildningens uppdrag är att ge en bred allmänbildning. Målet är att sporra de studerande till kritiskt och självständigt tänkande individer som kan handla på ett ansvarsfullt sätt. Under gymnasietiden vidareutvecklar den studerande viktiga kunskaper om människan, olika kulturer, naturen och samhället. Undervisningen ska hjälpa den studerande att förstå komplexa beroendeförhållanden i livet och i världen och att analysera omfattande företeelser.

I Sibbo finns ett svenskspråkigt gymnasium (Sibbo gymnasium) och ett finskspråkigt gymnasium (Sipoon lukio). Länkar till gymnasiernas webbplatser finns i menyn till höger.

Studiernas struktur

Gymnasieutbildningen bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs. Den ger de allmänna förutsättningarna för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Gymnasiets lärokurs är treårig. Studietiden kan vid behov förkortas eller förlängas till högst fyra år. En längre studietid än denna kan endast beviljas på basis av en ansökan med motiverad orsak. Gymnasiets lärokurs är slutförd när den studerande har avlagt de enskilda ämneslärokurserna med godkända vitsord och då minimiantalet 75 kurser uppfylls. Gymnasiestudierna kulminerar i en studentexamen.

I det årskurslösa gymnasiet är studiegången inte bunden till årsklasser. Ett läsår är indelat i perioder med fem eller sex kurser per period. En kurs omfattar i medeltal 38 lektioner. En period är oftast 6 veckor lång och innehåller studier i fem till sex läroämnen. Samma läroämnen kan ingå i flera perioder.

 
Suomeksi

[l:public_create_by]: 24.05.2011