Skjuts till förskola och grundskolan

Suomeksi

Sibbo kommuns principer för skolskjutsar följer både lagen om grundläggande utbildning och det beslut bildningsutskottet fattat. Om en elev som får grundläggande utbildning eller en elev i förskolan har längre än fem (5) kilometer till skolan, har eleven rätt till fri skolskjuts (Lag om grundläggande utbildning 32 §). Skolvägens längd mäts enligt kortaste under hela året användbara gångväg (= väg där man kan gå till fots) från hemmet till skolan. Förskoleundervisning ordnas i Sibbo kommun i förskoleundervisningsenheter som är underställda Bildningsavdelningen och antingen fungerar i samband med daghemmen eller skolorna. Förskolegrupperna bildas i regel enligt skolornas elevupptagningsområden.

Skolskjutsarna ordnas i första hand med kollektivtrafikbussar i reguljärtrafik. Om reguljärtrafik inte kan utnyttjas sköts skjutsarna oftast som beställningstrafik.

Från och med den 1.8.2019 beviljas för förskolelever i första hand skolskjuts i form av understöd för ledsagande som betalas till vårdnadshavaren, vilket innebär att vårdnadshavaren följer/skjutsar barnet till och från förskolan. Understödet, som betalas ut en gång i månaden, baserar sig på det billigaste biljettpriset inom linjetrafik för en vuxen. Understöd för ledsagande beviljas inte för resor till och från dagvården, utan skjutsrätten gäller bara resor direkt till och från fyra timmars (4h) förskoletiden i förskolan.

Skolskjutsanhållan görs via följande blankett:

Anhållan om skolskjuts

När ärendet är behandlat och beslutet är taget, delges beslutet åt vårdnadshavaren endast i Wilma. Logga in till Wilma via webbläsaren och se under "ansökningar och beslut".

Principerna för skolskjuts

Rese- och väntetider

Elevens dagliga skolresa får med väntetider inberäknade får ta högst två och en halv timme (2,5h) i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år får skolresan ta högst tre timmar (3h) i anspråk. Elever som väntar på transport ska ha möjlighet till handledd sysselsättning.

Tilläggsskjutsar

För en elev i åk 1 - 6 ordnas tilläggsskjuts med taxi om vägen till busshållplatsen är över 2 km och för en elev i åk 7 - 9 om denna sträcka är över 3 km.

HRT:s resekort för skolelever

Varje elev som är berättigad till skolskjuts får ett HRT:s resekort för skolelever. Kortet gäller under skolresorna under ett läsår, såvida inga förändringar sker beträffande skola, skolväg eller något annat som rör skjutsen. Elev som har beviljats skolskjutsrättighet kan hämta HRT-resekort själv med egna FPA-kort från Sibbo kommuns infopunkt.

Särskilda grunder för skjuts

Elever vars skolväg är kortare än 5 km kan beviljas skolskjuts på särskilda grunder. Skriftlig anhållan härom inlämnas för ett läsår åt gången.

Skjuts eller skjutsbidrag beviljas på följande grunder:

1. Lång skolväg

På grund av lång skolväg kan skjuts/understöd beviljas för elever i å

rskurs 1-3 om skolvägen är över 3 km.

2. Hälsoskäl

Skjutsbidrag kan beviljas om skolresan utan skjuts skulle bli för svår eller ansträngande för eleven. I sådana fall krävs alltid ett intyg av en läkare eller psykolog som stöd för ansökan.

3. Farlig skolväg

Du kan bekanta dig närmare med kartan via den här länken.

Farlig skolväg

Elever i förskolan och första- andra och tredjeklassister som färdas längs dessa vägar beviljas skjuts/understöd på anhållan av föräldrarna oberoende av resans längd. Korsande av en dylik väg anses dock inte vara grund för skolskjuts.

Närmare uppgifter om skolskjutsplanen och skolskjutsprinciperna ger avdelningssekreteraren vid Bildningsavdelningens förvaltningstjänster, Katja Eloranta, tfn 09-2353 7002, e-post katja.eloranta@sibbo.fi.

Senast ändrat 16.09.2020