Invandrarna i Sibbo

År 2019 bodde det i Sibbo 1089 personer (4,9 %) med annat språk än finska eller svenska som modersmål. I slutet av år 2019 bodde det 772 personer (3,5 %) med främmande nationalitet i Sibbo. Av invandrarna i Sibbo har största delen kommit till kommunen av familje- och arbetsskäl. Sibbo tog första gången emot kvotflyktingar från Vietnam år 1989. Sibbo kommun fattade år 2013 ett beslut om att ta emot 20–25 kvotflyktingar vart tredje år. År 2014 anlände det till Sibbo sammanlagt 23 iranska kvotflyktingar.

Under år 2015, då det till Finland anlände ett rekordantal asylsökande, grundades i Sibbo tre mottagningscentraler för minderåriga som anlänt ensamma utan vårdnadshavare till Finland. Dessa centraler upprätthålls av tre olika aktörer. Det året fattade kommunfullmäktige ett beslut om att år 2016 erbjuda en kommunplats för 46 minderåriga personer som fått uppehållstillstånd. På samma gång fattades det beslut att ändra antalet kommunplatser för kvotflyktingar: från och med år 2017 är kommunens årliga flyktingkvot 10–15 personer/3–4 familjer. År 2017 flyttade det till Sibbo enligt detta beslut familjer från Syrien.

Den årliga flyktingkvoten bestäms av riksdagen, och flyktingarna väljs direkt från flyktinglägrar i målländerna. År 2020 är antalet kvotflyktingar 850. Valet sköts av Migrationsverket. NMT-centralen ansvarar för anvisningen av kvotflyktingar till kommuner. Kommuner kan även ge kommunplatser till asylsökande som erhållit ett positivt beslut om uppehållstillstånd och omfattas av mottagningen av flyktingar. Förutom flyktingkvoten är det möjligt att det i kommunen självständigt etablerar sig personer som fått internationellt skydd, men dessa räknas inte ingå i kommunens flyktingkvot. Alla dessa personer som får internationellt skydd, dvs. flyktingar, har samma rättigheter till kommunala tjänster som andra invånare. NMT kompenserar för kommunerna vissa kostnader som orsakats av mottagninger av flyktingar enligt integrationslagen (mer information på Kompetenscentrets för integration av invandrare webbsida).

Styrning och uppföljning av integration

Integrationsfrämjande och integration är alltid en dubbelriktad process, i vilken deltar invandraren som ska integreras och det omgivande samhället. Således strävar man också efter att planera alla kommunens bastjänster så att de är lämpliga för alla kommuninvånare. Det integrationsfrämjande arbetet i Sibbo sker genom ett sektorsövergripande samarbete mellan de olika myndighetsinstanserna, den tredje sektorn och församlingarna.

Syftet med lagen om främjande av integration (bakom denna länk) är att stödja och främja integration och invandrares möjligheter att aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland. Enligt lagen är kommunen allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå.

Som ett centralt verktyg i planeringen och uppföljningen av den lokala integrationsarbetet fungerar kommunens integrationsprogram som du hittar bakom denna länk. Kommuner som tar emot flyktingar måste skapa ett program för integrationsfrämjande för att få ersättningar från staten. Programmet rör emellertid alla kommunens invandrare, inte endast flyktingar. Genomförandet av integrationsprogrammet uppföljs av en sektorövergripande integrationsstyrgrupp. Rektor för medborgarinstitutet är gruppens ordförande. Invandrarkoordinatorn ansvarar för att gruppen fungerar. Integrationsprogrammet uppdateras minst en gång per fullmäktigeperiod, och dess genomförande rapporteras till fullmäktige.

Suomeksi

Senast ändrat 28.05.2020