Mun- och tandvård

Centrerad tidsbeställning tfn 09 2353 6002 mån - fre kl. 8.00 - 15.00

För tillfället betjänar munhälsovården så gott som normalt.
Läget kan ändra snabbt p.g.a. den rådande Covid-19-pandemisituationen.
Följ med läget via våra informationskanaler


Nickby hälsostation
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
Nickby munhälsovårdens byrå öppen:
Mån-fre, kl. 8.00 - 11.15 och 12.30 - 15.00

Söderkulla munhälsovård 
Ma-fre kl 8.00-15.00
Amiralsvägen 2, 2vån., 01150 Söderkulla

Enligt folkhälsolagen grundar sig tillgången till munhälsovård på behovet av vård.

Inom primär- och specialvården följer vi riksomfattande munhälsokvalitets bestämmelser. Brådskande vård ges genast och behovet av vård fastställs individuellt. Om munhälsovården är speciellt viktig på grund av allmänsjukdom, bör detta nämnas vid tidsbeställningen.

Ansvarig tandläkare Perttu Halonen, tfn. 050 380 2610
Avdelningsskötare Thea Mattsson-Eklund, tfn. 050 383 1689

Jour

Munhälsovårdens jour för Sibbobor fungerar enligt följande:
Nickby och Söderkulla munhälsovård vardagseftermiddagar: i regel jämna veckor i Nickby och udda i Söderkulla.
Med tidsbeställning 09 2353 6002 (kl. 8 - 15.00)

Brådskande första hjälp ges åt patienten,
- vid tandvärk som pågått i några timmar till upp till några dagar
- vid tandvärk som stör nattsömnen, ätandet och arbetet
- vid sådan tandvärk då värkmedicin inte hjälper mot tandvärk
- vid märkbar svullnad, feber eller svårt att öppna munnen
- vid tandolycksfall

Då tandvården är stängd:

Munhälsovårdens jour på HNS-området
Tand- och munsjukdomar kvälls- och veckoslutsjour vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Vänligen ring innan du söker dig till jouren.Telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Jourmottagning nattetid kl. 21–8 vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador på tänder, mun, käke och ansikte sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40).

Tandläkare

Vid munhälsovården arbetar åtta tandläkare-tandskötare par, tre i Söderkulla och fem i Nickby.

Specialtandläkare
Till vår hälsovårdscentral kommer konsulterande specialtandläkare i ortodonti och kirurgi. De har också mottagning. Det behövs en remiss från tandläkaren för att få vård av specialtandläkare.

Munhygienister
Munhygienisterna är professionella munhälsovårdare. Munhygienisternas uppgift är att följa med och förebygga munnens hälsotillstånd. De vägleder och ger råd vid befrämjande av god munhälsa och förebygger sjukdomar samt sköter munsjukdomar i ett tidigt skede och vid rehabilitering, tillsammans med tandläkaren.


Vården

Barn under skolåldern:
2-, 4- och 6-åringar kallas till munhälsogranskning.

Skolbarn:
Årskurserna 1, 5 och 8 kallas till tandgranskning, de övriga reserverar själv tid enligt den individuella vårdplanen som gjordes vid senaste munhälsogranskning.

Vuxna:
Åt vuxna fastställs en individuell vårdplan i samband med munhälsogranskningen.
Patienten bokar själv tid via tidsbeställningen.

Klientavgifter

Klientavgifter för munhälsovården i Sibbo hälsovårdscentral fr.o.m. 1.1.2020
Munhälsovården vid Social- och hälsovårdsstationen är avgiftsbelagd för 18 år fyllda.

Besöksavgift tandläkare 13,10 €
För jourbesök debiteras dessutom: 13,10 €
Besöksavgift munhygienist 10,20 €
Uteblivet besök (för 15 år fyllda) 50,80 €

Dessutom debiteras för vid besöket utförda ingrepp och tilläggsundersökningar 8,40- 77€ / ingrepp eller tilläggsundersökning (priset beror på hur krävande ingreppet är).

I protetik och bettfysiologi debiteras laboratorieavgifter utöver klientavgifterna; tandläkare ger kostnadsförslag vid behov.

Munvårdsavgifterna kan inte betalas vid mottagningen. FPA-ersättningar för kostnader som uppstår vid besök fås inte.

Tandreglering

Behovet av tandreglering bedöms i samband med skolbarns tandgranskning. Ett barn som konstateras ha ett ”bettfel”, som klassifieras som gravt bettfel, kan få tandreglering.

På hälsovårdscentraler vårdas bettfel som poängsatts med 8-10 poäng. Poängsättningen görs enligt THL:s direktiv.

Följande graderingstabell används för bedömning av bettfelets svårighetsgrad.
10 poäng= väldigt gravt bettfel, tandreglering nödvändig.
8-9 poäng= gravt bettfel, tandreglering väldigt rekommenderbar.
6-7 poäng= klart bettfel, tandreglering rekommenderas.
1-5 poäng= klar- eller litet ställnings- eller bettfel, vårdbehov litet eller inget.

Tandreglering, liksom annan tandvård på hälsovårdscentral är avgiftsfri för under 18-åringar. Då en tandställning går sönder eller tappas, uppbärs kostnader för tillverkning av en ny tandställning.

VÅRDGARANTI / Väntetiden till läkarmottagningen

År 2020
September: 88 vardagar
Juni: 68 vardagar
Mars: 104 vardagar
Januari: 118 vardagar

År 2019
November: 104 vardagar
Augusti: 98 vardagar
Maj: 112 vardaga
Mars: 102 vardagar

 

Suomeksi

Senast ändrat 26.10.2020