Kommunikationsstrategi

Sibbos kommunikationsstrategi är en del av kommunstrategin. Strategin säger så här om kommunikation och delaktighet:

Öppenhet
Vi kommunicerar tidsenligt på två språk. Vi fungerar transparent. Vi är en bra och pålitlig samarbetspartner.

I Sibbo är det lätt att få information, delta och påverka

Kommunen informerar öppet, ärligt och tydligt både på finska och svenska.Vi utvecklar våra tjänster tillsammans. Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och andra kunder. Vi erbjuder olika möjligheter att delta och påverka direkt i olika situationer. Vi berättar om planer och förslag i ett sådant skede att det är möjligt att ta ställning till dem och påverka dem. Vi kommunicerar tydligt om de praktiska konsekvenserna ur kundens synvinkel. Vi använder ett människonära språk och lättförståeliga ord.

Varje anställd har en roll både i den interna och externa kommunikationen. Vi kommunicerar med kunderna via de kanaler där de är närvarande och som är lämpliga för ändamålet. Vi vill rikta vår kommunikation så att den passar invånarens familjesituation, intresse eller boplats.

Vi ökar marknadskommunikationen för att locka fler invånare, företag och turister till Sibbo samt för att göra våra tjänster mer bekanta. I all vår kommunikation och växelverkan använder vi Sibbos eget visuella uttryck så att kunden identifierar tjänsterna som Sibbo kommuns tjänster.

Suomeksi

Senast ändrat 27.02.2018