Suomeksi

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsprinciper är fastställda av kommunstyrelsen 29.9.2009 § 239
Kummunstyrelsen gjorde tillägg 1.2.2010 § 9.
Kommunstyrelsen fastställde ungdomsfullmäktiges förslag av ändringar 11.11.2014 1 272
Kommunstyrelsens tillägg och beslut 27.11.2018 och 29.1.2019

  

Val av ledamöter till ungdomsfullmäktige
Enheten för kommunens ungdomstjänster arrangerar ungdomsvalet i samarbete med Kungsvägens skola, Sipoonjoen koulu,Sipoonlahden koulu, Sibbo gymnasium, Sipoon lukio och Enter.
För valet väljs en valkommitté bestående av 1 lärarrepresentant från de ovan nämnda skolorna, 2 ungdomstullmäktigeledamöter samt 2 ungdomsledare, totalt 10 personer. Valkomittén besluter om valplatserna.
Röstberättigade i valet är varje 13-20 åring som bor i Sibbo.
Den som vill bli uppställd som kandidat kan anmäla sig till valkommittén genom att fylla i och lämna in en färdig anmälningsblankett försedd med ett foto innan tiden för kandidatnomineringen går ut. Valkommittén beslutar särskilt om tidpunkten för kandidatnomineringen. Kandidatnomineringstiden är minst 1 månad lång.
Efter kandidatnomineringen fastställs kandidaterna och en kandidatlista med kandiaternas nummer offentliggörs.
Kampanjen inför ungdomsvalet räcker två veckor. I kampanjen får vilka teman och symboler som helst användas, dock inte sådana som är förbjudna i statliga val, t.ex. rasistiska åsikter.

Antalet ledamöter i ungdomsfullmäktige och deras ålder
Åldersfördelningen bland ledamöterna i ungdomsfullmäktige är vid valtillfället 13-20 år.
Antalet ledamöter i ungdomsfullmäktige är 20.
Ledamöterna bör vara Sibbobor vid valtillfället.

Kvoterna i ungdomsvalet
Ungdomsfullmäktige består av:
- de 4 ledamöter som i valet erhållit de flesta antalet röster.
- 2 ledamöter från Kungsvägens skola.
- 2 ledamöter från Sipoonjoen koulu.
- 2 ledamöter från Sipoonlahden koulu
- 2 ledamöter från Sibbo gymnasium.
- 2 ledamöter från Sipoon lukio
- 2 ledamöter från Enter
- 4 ledamöter som representerar övriga 13-20 åringar i kommunen.

När man räknar röster fungerar man som tidigare gällande kvoterna. För att
ungdomsfullmäktige ska från början vara fullsatt dvs. 20 personer med i verksamheten, räknar man efter kvoterna med dem som fått mest röster och även de blir invalda.

Ifall någon mitt i perioden blir borta tar man in följande med de flesta rösterna.

Om en ungdomsfullmäktigeledamot tre gånger i rad är borta från möten utan någon verklig och tyngande orsak har ungdomsfullmäktige rätt att avskeda ledamoten i fråga. Istället för honom/ henne väljs en med de flesta rösterna från samma kvot.

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod och medel
Ungdomsfullmäkiges mandatperiod är 3 år.
För ungdomsfullmäktige reserveras årligen ett eget delanslag, som används bla. för följande verksamheter: utbildning, besök, kopiering samt andra kostnader som verksamheten föranleder.
Till ungdomsfullmäktiges ledamöter betalas ett mötesarvode på 20 € och till ordförande ett mötesarvode på 30 euro.
Reseersättning betalas åt ungdomsfullmäktige enligt kommunens taxor. Till ungdomsfullmäktigeledamoterna betalas också reseersättning från studieplatsen i hemlandet, ifall ledamoten bor där. I sådant fall betalas ersättning enligt taxorna för de allmänna fortskaffningsmedlen.


Ungdomsfullmäktiges verksamhet
- Ungdomsfullmäktige framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner.
- Ungdomsfullmäktige väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna. De valda representanteerna har närvaro- samt yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden, bildningsutskottets, bildningsutskottets finska utbildningssektions, bildningsutskottets svenska utbildningssektions, fritidssektionens, social- och hälsovårdsutskottets, tekniska utskottets, markanvändningssektionens samt näringssektonens sammanträden.
- Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.
- Ungdomsfullmäktige fungerar direkt under kommunstyrelsen.
- I ungdomsfullmäktiges sammanträden deltar alltid en anställd inom enheten för ungdomstjänster. Denna fungerar även som sekreterare på mötet.
- För ungdomsfullmäktige ordnas utbildning i kommunalt beslutsfattande genast i början av dess mandatperiod.
- Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor bör vara ledmöterna tillhanda senast 4 dagar före mötet.

Ungdomsfullmäktiges sammanträden
- Ungdomsfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden.
- Ungdomsfullmäktige sammanträder också om 5 ordinarie ledamöter så kräver.
- Ett ungdomsfullmäktigesammanträde är beslutfört då hälften av ledamöterna är närvarande.
- Kommunstyrelsen väljer inom sig sin representant till ungdomsfullmäktige.
- Vid ungdomsfullmäktiges sammanträden skall föras protokoll på finska och svenska. Protokollet justeras av två under mötet valda protokolljusterare. 
- Protokollen hålls offentligt framlagda så som fullmäktige beslutat.

Senast ändrat 11.02.2019