Till enheten Kultur- och fritidstjänster hör medborgarinstitutet, biblioteks-, kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänsterna.

Via enhetens verksamhet kan invånarna utveckla sig själva, öka sitt kunnande, främja sin välfärd och uppleva samhörighet.

Kommuninvånarnas önskemål om hur tjänsterna ska utvecklas beaktas och målet är ett gott samarbete med föreningar och andra aktörer som är verksamma inom kommunen.

Lokalerna, evenemangen och verksamheten skapar möjligheter för kommuninvånare i olika åldrar att mötas. En trivsam miljö och en möjlighet till ett aktivt levnadssätt och livslångt lärande ökar välfärden och kommunens dragningskraft.

En ny ungdomslag trädde i kraft den 1 januari 2017. Syftet med den nya lagen är att förstärka ungas förutsättningar att delta och påverka i samhället samt att främja deras jämställdhet. Dessutom stöder man de ungas uppväxt och självständighetsprocess. Lagen strävar efter att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor samt att förverkliga deras rättigheter. Utgångspunkterna för de uppställda målen är gemensamt ansvar, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, hälsosamma levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorövergripande samarbete.

Nickby skatepark

Söderkulla skatepark

Ung Kultur

Kanotuthyrning

Uthyrning av ljudanläggning

Evenemang

Ungasideér.fi

Ungasliv.fi

Motion för ungdomar

Senast ändrat 07.10.2019