Säkerhet

Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

I östra Nyland ordnas igen en säkerhetsenkät riktad till invånarna. Genom att svara på förfrågan ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden.

Säkerhetsenkäten kan besvaras under tiden 14.9–4.10.2020 på webbadressen: https://webropol.com/s/turvallinenarki

Frågeformulär i pappersform delas ut på kommunens serviceställen SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla.

Tilläggsinformation:
utvecklingschef Santeri Pohjolainen, Östra Nylands räddningsverk
santeri.pohjolainen@borga.fi, tfn 040 159 3237

- - -


Säkerhet är ett överordnat begrepp för invånarnas välbefinnande, en stark social gemenskap, ekonomisk stabilitet samt ett livskraftigt samhälle. Säkerheten har stor betydelse för att människor i olika åldrar skall må bra i vardagen och att samhället skall fungera utan störningar. En hälsosam och trygg boendemiljö, där miljövärden beaktas, utgör grunden för ett gott liv.

Krisinformation
Sibbo kommuns krisinformation
Sibbo kommuns meddelanden om coronaviruset
Institutet för hälsa och välfärd, THL: Information om coronaviruset.
Tilläggsinformation om coronaviruset på institutets finska webbsida.

Jour och kristjänster

Sibbo kommuns jour och kristjänster

Nödmeddelanden
Nödcentralsverket, nödcentralsverket verksamhet.
Telefonsamtal via appen 112 Suomi anger automatiskt var man befinner sig

Polisuppdrag
Polisinrättningen i Östra Nyland, polisens verksamhet

Medling vid tvister och brott
Sibbo hör till Vanda medlingsbyrå. Vanda medlingsbyrå.

Miljöhälsovård
Kommunernas gemensamma miljöhälsovård

Brottsförebyggande
Rådet för brottsförebyggande, justitieministeriet, brottsförebyggande verksamhet

Räddningsuppdrag
Räddningsverket i Östra Nyland, räddningsverkets verksamhet

Serviceportal i säkerhetsfrågor
Serviceportalen Turvakanava.fi

Strålningsläget
Strålsäkerhetscentralen, de senaste strålmätningsresultaten

Trafiksäkerhet
Sibbo kommuns trafiksäkerhetsplan

Vädervarningar
Meteorologiska institutet, varningar

Översvämningar
Finlands miljöcentral SYKE, information om översvämningar

 

Beredskapsplanering

Kommunen har ett centralt ansvar när det gäller att sörja för befolkningens bastjänster samt för annan viktig service- och varuproduktion såväl under normala förhållanden som i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Genom beredskapsplanering säkerställer kommunen serviceproduktionen med mera.

 

Säkerhetssamarbete i östra Nyland

Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt Polisinrättningen i Östra Nyland och Räddningsverket i Östra Nyland deltar i det regionala säkerhetssamarbetet. Säkerhetsplaneringen baserar sig på inrikesministeriets nationella riktlinjer för säkerhetsplanering i kommuner.

Östra Nylands säkerhetsarbetsgrupp har sammanställt tips hur internetförbindelser och telefonen kunde användas på ett tryggare sätt. Du kan bekanta dig med tipsen på bilden nedan:

 

Hösten 2018 godkände de östnyländska kommunerna ett gemensamt säkerhetsprogram: Östra Nylands säkerhetsprogram 2018–2021. Programmet utgör en ram för planeringen och upprätthållandet av kommuninvånarnas dagliga säkerhet samt för invånarnas aktiva roll i säkerhetsarbetet. Sibbo kommuns egen säkerhetsarbetsgrupp bereder ett lokalt säkerhetsåtgärdsprogram under år 2020.

Vart annat år genomförs en enkät om säkerhet i östra Nyland. Av alla som svarade på enkäten i mars 2018 upplevde 88 % sig trygga eller ganska trygga (85 % av Sibboborna).

År 2018: Alla svar på säkerhetsenkäten (på finska) och Sibbobors svar på säkerhetsenkäten.
År 2016: Alla svar på säkerhetsenkäten och Sibbobors svar på säkerhetsenkäten

 

Säkerhetsarbete på nationell nivå

Inrikesministeriets strategi för den inre säkerheten skall styra verksamheten att bli allt säkrare: Ett bra liv - en trygg vardag. Tilläggsuppgifter om strategin för den inre säkerheten.

Portalen för den inre säkerheten Tuovi (på finska).

 

Appen 112 Suomi

Visste du att varningsmeddelanden kan skickas till din smarttelefon med hjälp av 112 Suomi-appen? 112-appen alarmerar till exempel i en situation där myndigheterna vill att befolkningen snabbt tar skydd inomhus. Ladda ner 112 Suomi-appen i din telefons appbutik.

Mer info om 112-appen på Youtube (Nödcentralsverket): https://youtu.be/1qsENjTEVqk

Suomeksi

Senast ändrat 14.09.2020