Fullmäktigemotioner

Inom kommunalförvaltningen kan en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald få ett ärende väckt
genom en motion.

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen före utgången av februari månad varje år för fullmäktige framlägga en förteckning över de motioner som lämnats in av fullmäktigeledamöterna och som tillställts kommunstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Samtidigt ska kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.

Suomeksi

Senast ändrat 09.07.2019