Fullmäktige

Fullmäktiges uppgifter

Enligt kommunallagen 14 § ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt.

Fullmäktige fattar beslut om

1) kommunstrategin
2) förvaltningsstadgan
3) budgeten och ekonomiplanen
4) principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv
5) de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk
6) grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten
7) grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen
8) de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer
9) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
10) valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan
11) grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
12) valet av revisorer
13) godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet
14) annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

 

Fullmäktiges sammansättning

Fullmäktige i Sibbo består av 43 medlemmar - 23 män och 20 kvinnor. Under fullmäktigeperioden 2017-2021 är följande grupper representerade: Svenska folkpartiet (17 ledamöter), Samlingspartiet (11), Sibbo Centern fullmäktigegrupp (1), SDP (5), Gröna Förbundet (5), Sannfinländarna (2), Politiikasta Iloa (1), Kristdemokraterna (1).

Fullmäktiges precidium:

Heikki Vestman, ordförande
Kasper Nyberg, I viceordförande
Sini-Pilvi Saarnio, II viceordförande
Eva Kuntsi, III viceordförande

 

Fullmäktige sammanträder i Festsalsbyggnaden. Fullmäktiges möten är öppna dvs. kommuninvånarna är välkomna att följa med mötena.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på Internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand.
Se på den här länken.

Fullmäktigegruppernas ordföranden
Svenska folkpartiet
Kicka Lindroos
Samlingspartiet
Juha Salo
De gröna
Lilli Kahri
Socialdemokraterna
Tapio Virtanen
Sannfinländarna
Jari Hursti
Sibbo Centern fullmäktigegrupp
Monika Hämäläinen
Politiikasta Iloa
Timo Rope
Kristdemokraterna

Tiina Sinkkonen

E-postadress till alla ledamöter i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi om inte annat nämnt

 

Fullmäktiges protokoll är framlagt på allmänna datanätet den åttonde dagen efter sammanträdet.

Förtroendeorganens mötesdatum

Fullmäktiges föredragningslistor och protokoll

Suomeksi

 

[l:public_create_by]: 06.06.2011