Dataskydd

Syftet med dataskyddet är att skydda personuppgifter och med det avses tryggande av personens integritet och förtroende. Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i digitaliseringens tid. Den nationella dataskyddslagen kompletterar och preciserar bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Du kan bekanta dig med dataskyddsförordningen i sin helhet här.

En personuppgift är allmänt taget en uppgift av vilken man direkt eller indirekt kan identifiera en person. Med personuppgift avses i förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Således är utöver namn, adress och personidentifikation även andra uppgifter som identifierar en person, såsom IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, bilregisternummer och fotografier där de ovan nämnda finns, personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Största delen av Sibbo kommuns tjänster grundar sig på förverkligandet av kommunens rättsliga förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Då behöver vi inget separat samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. En del av tjänsterna är ändå sådana där personuppgifterna samlas in på basis av ditt samtycke och då ber vi om ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. Du har också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Kommunen upprätthåller flera register som behövs för produktionen av tjänster inom olika sektorer. Registren innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Varje register innehåller ändå bara de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten. Uppgifterna i våra register används endast av de personer som i sitt arbete behöver dem och som har tystnadsplikt.

Dina uppgifter är väl skyddade och de lämnas ut endast på basis av rättsliga förpliktelser. Personuppgifter lämnas aldrig ut till kommersiella aktörer om detta inte har överenskommits på ett tydligt sätt tillsammans med kunden på förhand. Personuppgifter lämnas ut till övriga myndigheter endast om det krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna sparas under den tid man har en pågående kundrelation, eller i enlighet med lämnat samtycke.

Dataskyddspraxis för avdelningen för Teknik och miljö (pdf).

Rätt till tillgång till sina uppgifter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter används eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om dig. På din begäran levererar vi uppgifterna så fort som möjligt och utan onödigt dröjsmål. Den utsatta tiden för leverans av uppgifterna eller delgivning av tilläggsuppgifter som anknyter till begäran om uppgifter är en månad efter att begäran mottagits. Om begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande kan den utsatta tiden förlängas med två månader.

Begäran att få dina uppgifter kan du göra elektroniskt med blanketten Begäran om insyn.

Om du anser att dina uppgifter inte stämmer har du rätt att kräva rättelse av dina uppgifter. Krav att få dina uppgifter rättade kan du göra elektroniskt med blanketten Yrkan om rättelse av registeruppgift.

Du kan också personligen vid kommunens info (Biblioteket, Norra skolvägen 2) göra en begäran att få dina uppgifter och ett krav att få dina uppgifter rättade.

Du får uppgifterna senast om fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till den som har begärt dem. Identiteten måste styrkas (Biblioteket, Norra skolvägen 2).

Dataskyddsbeskrivning

Av dataskyddsbeskrivningen framgår vem den registeransvarige är som svarar för behandlingen av personuppgifter, vilka personuppgifter som ingår i registret, för vilket ändamål personuppgifterna används, vart personuppgifterna regelmässigt lämnas ut samt principerna för skydd av personuppgifterna.

Sibbo kommun gör upp dataskyddsbeskrivningar över de register där personuppgifter behandlas. Det är möjligt att bekanta sig med dem. Beskrivningarna finns tillsvidare på respektive sektors egna sidor. Vi uppdaterar ännu beskrivningarna och kommer så småningom att samla dem på den här sidan.

Dataskyddsansvarig

Vår dataskyddsansvariga hjälper dig i olika frågor gällande dataskydd.Du kan kontakta Sibbo kommuns dataskyddsansvariga genom att skriva till adressen dataskyddsansvarig@sipoo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Mer information om dataskydd:

Dataombudsmannens byrå tietosuoja.fi/sv
Dataskydd i vardagen arjentietosuoja.fi/sv

Suomeksi

Senast ändrat 15.04.2020