Allmänt om deltagande

I Sibbo får kommuninvånare delta i beslutsfattandet både via representativ demokrati och genom att direkt påverka olika ärenden. Representativ demokrati betyder att kommuninvånarna kan påverka och delta i beslutsfattandet när de röstar i kommunalval eller ställer själv upp som kandidat i valen. Kommuninvånarna kan även direkt ta kontakt med den fullmäktigeledamot de röstat på. Du hittar en lista av samtliga fullmäktigeledamöter och deras kontaktuppgifter på kommunens webbsida bakom den här länken. Utöver de metoder som hör till representativ demokrati vill Sibbo kommun erbjuda kommuninvånarna olika sätt att delta och påverka kommunens verksamhet och de beslut som fattas.

Enligt kommunstrategin ska alla i Sibbo ha det lätt att få information, delta och påverka. Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och övriga kunder. Vi erbjuder dem olika möjligheter att delta och påverka direkt i olika situationer. Information om planer och förslag delas ut när det fortfarande är möjligt att påverka dem och ta ställning till deras innehåll.

Sibbo kommun ordnar bland annat diskussionstillfällen och byakvällar, i vilka man får möjlighet att bekanta sig med den aktuella planläggningen och övriga planer samt diskutera dem med sakkunniga. Kommunens sakkunniga deltar till exempel byakvällarna i Söderkulla och i Nickby och presenterar aktuella byggprojekt på respektive område. Till dessa projekt för till exempel utvidgningar av skolor eller planer om att förnya en idrottsplan. I en byakväll kan man också själv passa på och fråga experterna om kommunens tjänster.

Plan av en idrottsplan på bordet och människor samlat kring planen

Kommunen strävar också efter att kartlägga invånarnas åsikter om saker innan beslutsfattandet. Detta görs med hjälp av till exempel olika enkäter. Kommunen har använt enkäter för att kartlägga invånarnas åsikter om till exempel vården av kommunens skogar, Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik och val av utemöbler samt om olika sätt att utveckla kundbetjäningsställen. En kartbaserad enkät användes för att samla in invånarnas åsikter om parkeringens problempunkter. Valet av busskurer, trädarter och belysning vid Nickby bussterminal gjordes med hjälp av en involverande illustration. I den involverande illustrationen fick man testa hur olika kombinationer såg ut och rösta på det alternativ som man själv föredrog. Sibboborna har således via olika enkäter fått möjlighet att påverka till exempel sin näromgivning och kommunens riktlinjer för parkering samt hur kommunen ordnar sina tjänster. I enkäten om julbelysning önskade kommuninvånarna mer julbelysning. Kommunen installerade då nya julljus som svar till de önskemål som framfördes i enkäten.

I Sibbo har kommuninvånarna samt lokala företag och organisationer även fått en central roll i utarbetandet av den strategi som styr hela kommunens verksamhet. I början av år 2017 frågade vi invånarna vad de tänker om Sibbos framtid och hur vi tillsammans skulle kunde göra kommunen till en ännu bättre plats för invånarna och företagarna. Cirka 400 kommuninvånare och 200 kommunanställda deltog i strategiarbetet. Invånarna framförde sina åsikter och önskemål samt gav respons bland annat elektroniskt. Tankarna kunde också skrivas ner på papperslappar och fästas på Önskemålskaktusar som fanns i båda biblioteken. Dessutom intervjuades invånare, företagare och andra aktörer. Beredningen av strategin fortsatte utgående från intervjumaterialet, invånarnas önskemål och teman som baserade sig på kommunallagen.

En önskemålskaktus i biblioteket och en kvinna som fastnar en lapp till kaktusen

Planerna bereds i växelverkan med dem vars förhållanden och intressen de påverkar. I de lokala dagstidningarna och på kommunens nätsidor informeras om att beredningen av en plan har inletts (anhängiggörande) samt att planen har lagts fram för påseende och godkänts. Man kan delta på många olika sätt, exempelvis genom att ta kontakt med planläggaren, delta i informations- och diskussionsmöten eller genom att framföra sin åsikt om planen när den är framlagd till påseende. Utöver att ordna traditionella tillställningar i föreläsningsstil har man även tagit i bruk nya, mer mångsidiga arbetssätt. De alternativ som används mest i Sibbo är olika workshopar och planutställningar. Därtill använder vi oss av och utvecklar olika elektroniska sätt att delta. Några exempel på dessa är nätenkäter och webbsidor.

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Ett invånarinitiativ har vanligen formen av ett åtgärdsförslag där det föreslås förbättringar i ett visst ärende och ofta strävas det också efter att främja en viss bredare grupps intressen. Du kan läsa mer om invånarinitiativ på den här länken på sibbo.fi.

Det bästa sättet att få information om kommunens verksamhet och möjligheterna att delta hittar du genom att följa med kommunens meddelanden och kungörelser på webbsidan sibbo.fi. Meddelandena innehåller information om till exempel enkäter och andra aktuella sätt att delta. Innehållet i kungörelserna består av till exempel den aktuella planläggningen och planerna. Du kan även beställa vårt avgiftsfria nyhetsbrev, som kommer ut 1–2 gånger i månaden och skickas direkt till din e-postadress.

Du kan också när som helst fråga om saker som du undrar över till exempel via kundbetjäningschatten på webbsidan sibbo.fi där du även kan lämna in respons eller utvecklingsidéer via denna länk. Du kan också besöka något av kommunens kundbetjäningsställen (information on kundbetjäningsställen och deras öppethållningstider bakom denna länk).

Kommunen mäter också hur kunderna upplever tjänsterna. Kundupplevelsen mäts med hjälp av en nöjdhetsmätare direkt efter servicesituationen. Kunden kan berätta om sin upplevelse bl.a. genom att trycka på den vargsmiley som bäst beskriver upplevelsen. Kommunens service kommer att utvecklas på basis av responsen.

Suomeksi

Senast ändrat 14.12.2018