Trafiksäkerheten

Suomeksi

Sibbo trafiksäkerhetsplan


Sibbo kommun, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Trafikskyddet och Polisen har tillsammans
utarbetat Sibbo trafiksäkerhetsplan under åren 2011–2012. Planen innehåller en översikt över trafiksäker-
hetssituationen i Sibbo, kommunens mål beträffande trafiksäkerheten, organiserandet av trafiksäkerhets-
arbetet i kommunen samt en utvecklingsplan för att förbättra trafiksäkerheten.

Huvudmålet för trafiksäkerhetsarbetet är att minska antalet olyckor och att ingen skulle omkomma eller
skadas allvarligt i trafiken. Planeringen av hur trafikmiljön kunde förbättras har haft som mål att kartlägga
de besvärligaste problemen i väg- och gatunätet i Sibbo samt fastslå hur de kunde åtgärdas.

Enligt internetförfrågan till invånarna anser kommunborna att trafiksäkerhetsläget i Sibbo är tillfredsställande
(för skoleleverna ordnades en egen förfrågan). Enligt svararna var det otryggaste färdsättet gång och cykling,
vilket också framkommer i de talrika önskemålen gällande lättrafikleder.

De största utvecklingsbehoven gäller gång- och cykelförbindelser, verksamhetsförutsättningarna för kollektiv-
trafiken, underhållet av vägar och gator samt trafikbeteendet.

Sibbo trafiksäkerhetsplan, 2012, finsk text
Sammandrag av trafiksäkerhetsplan på svenska

Tilläggsinformation om ärenden gällande trafiksäkerhet, se till exempel: Trafikskyddet
ELY-centralens trafiksäkerhetsplan i Nyland, 2012 (på finska)

Senast ändrat 27.02.2020