Gång och cykling

Parkera cykeln och hoppa på bussen – anslutningsparkeringarna i Söderkulla har fått 40 nya cykelplatser

Sibbo kommun har låtit bygga 20 nya cykelplatser vid busshållplatsen i Söderkulla centrum. Anslutningsparkeringen för cyklar hade tidigare 27 platser, som inte alltid räckte till. Även i Hassellunden har det byggts en ny anslutningsparkering för 20 cyklar i korsningen mellan Nya Borgåvägen och Granitvägen. Samtidigt förbättrades också områdena kring busshållplatserna.

Sibbo kommun lyckades med sin ansökan hos Transport- och kommunikationsverket Traficom år 2019 och kommunens projekt kommer att beviljas statsunderstöd till ett belopp på högst 28 520 euro ur Traficoms investeringsprogram för gång och cykling.

Utveckling av anslutningsparkeringen i Sibbo

Anslutningsparkeringen är avsedd för kollektivtrafikens kunder så att de kan parkera sin bil nära stationen eller hållplatsen. Du kan lämna cykeln eller bilen på parkeringen, och fortsätta sedan med kollektivtrafik.

Det har byggts ett flertal nya anslutningsparkeringar i Sibbo under de senaste åren. Byggandet av parkeringsplatserna är kopplat till utvecklingen av ett hållbart trafiksystem och speciellt till att göra kollektrafiken mer tillgänglig. Från Söderkulla kommer man med kollektivtrafik direkt till bland annat Kampen i Helsingfors, Böle, Östra centrum, Borgå och Nickby.

Mer information om anslutningsparkeringen och en karta över områdena reserverade för parkeringen i Helsingforsregionen hittar du på HRT:s webbplats: Anslutningsparkeringar i HRT-området.

Mer information:

Eva Lodenius, trafikplanerare, eva.lodenius@sibbo.fi, tfn 040 191 4505
Ari Luomala, byggnadsingenjör, ari.luomala@sibbo.fi, tfn 040 572 1501


Vid den anslutande parkeringen i Söderkulla finns 20 nya cykelplatser

 

Sibbo kommuns skolelever deltog i en extra Skolornas kilometertävling 14.4-31.5.2020

Vilken kilometrikisa (km – tävling)?

Koulujen kilometrikisa var en lekfull tävling för åk 1 – 9 där varje deltagare samlade kilometrar på cykel och skrev upp dem och tillsammans utökade deltagarna klassens kilometrar. Eleverna deltog genom att trampa och under Corona tiden skedde det så att eleven cyklade ensam eller tillsammans med familjen. Läraren antecknade elevernas kilometrar och på så sätt höll upp klassandan.

De klasser som trampade mest belönades och dessutom lottades det ut cykelrelaterade priser bland alla deltagare. Sibbos bästa klass i lågstadiet och i högstadiet belönades skillt.

Jokipuiston koulu trampade till fjärde plats.
Hjärtliga gratulationer!

 

Sibbo har förbundit sig att öka gång och cykling


I Sibbo har man gjort upp ett Program för främjande av gång och cykling.

Programmet ställer som mål att fram till 2025 även öka gång som färdmedel från en andel på 18 procent till 25 procent. Som mätare används HRT:s mobilitetsundersökning, som utförs vartannat år i samband med trafiksystemarbetet. En rapport om hur programmet för främjande av gång och cykling framskrider ingår i kommunens välfärdsberättelse.

I programmet finns 12 åtgärder, som när de förverkligas gör att vi i Sibbo kan uppnå målen. En av åtgärderna är bl.a. att situationen för gång och cykling beaktas i allt beslutsfattande i kommunen och samtidigt utvecklas planeringen och underhållet av gång- och cykellederna. Dessutom beaktas behoven av cykelparkering i planeringen och byggandet. En cykel och- friluftskarta görs också upp.

Genom att öka gång och cykling fås hälsovinster och man kan till exempel minska risken för dödlighet hos befolkningen i arbetsför ålder. Även Sibboborna vill främja förhållandena för gång och cykling. Detta visade en mobilitetsenkät från 2012, där många upplevde cykling och gång som otrygga rörelsesätt.

År 2016 beviljades Sibbo kommun statsbidrag för mobilitetsstyrning för uppgörande av ett program för främjande av gång och cykling. En sektorsövergripande styrgrupp har deltagit i utformningen av programmet.

Suomeksi
Riksomfattande jippon

Mera info på Pyöräilykuntien liittos facebook

Pyörällä koko talo

Pyörällä koko talo - Opas taloyhtiöille parempaan pyöräpysäköintiin on julkaistu. Pyöräilyn lisäämisen yksi haaste on pyöräpysäköintitilojen riittämättömyys erityisesti taloyhtiöissä. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa taloyhtiöitä vastaamaan pyöräpysäköinnin olemassaolevaan tai kasvavaan kysyntään. Opas antaa ideoita tilojen parannuksiin ja uusien tilojensuunnitteluun sekä rakentamiseen. Oppaassa pureudutaan myös taloyhtiön päätöksentekoon sekä tarvittaviin viranomaislupiin. Tiedote löytyy täältä.

Oppaan ovat toteuttaneet Motiva Oy ja Mobinet Oy ympäristöministeriön rahoituksella. Oppaan tekemiseen ovat osallistuneet Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pyöräilykuntien verkosto ry, Kiinteistöliitto ry ja Isännöintiliitto ry. Lisäksi mukana oli työpajojen ja kommentointikierrosten kautta laajasti koko pyöräilyn edistämisen yhteisöä.

Elcykling

Antalet elcyklar ökar med fart i Europa och även i Finland är tillväxtpotentialen enorm. Att ta sig fram på elcykel är en av de effektivaste metoderna för att göra resandet förnuftigare, dvs. locka folk att sätta sig i sadeln i stället för bakom bilratten.

7 orsaker till att cykla med elcykel:

1. Motvind eller trötthet stör inte

2. Du kan cykla längre sträckor

3. Du tar motluten med ett smil

4. Du behöver inte komma svettig till jobbet

5. Att frakta saker eller barn går smidigt

6. Din kondis höjs då du tar dig fram med muskelkraft

7. Att cykla med elcykel är kul!

 

Senast ändrat 04.11.2020