Kommunens markpolitik

Mätnings- och fastighetsenheten som hör till Utvecklings- och planläggningscentralen ansvarar för kommunens markköp samt för försäljning och utarrendering av mark som ägs av kommunen. Till våra uppgifter hör också beviljande av tillfällig och ständig nyttjanderätt till områden som ägs av kommunen, för till exempel avlopp, samt beviljande av styckningstillstånd.

Riktlinjerna för kommunens förvärv och överlåtelse av mark samt de medel med vilka kommunen kan sköta markpolitiken i sitt område fastställs i kommunens markpolitiska program.

Markförvärv

Kommunen strävar i första hand att förvärva mark på frivillig väg. Mark förvärvas huvudsakligen på områden som enligt generalplanen ska detaljplaneras, men vid behov också på andra områden som är viktiga för kommunen.

Kommunen kan också vid behov utnyttja förköpsrätt vid markförvärv. Med förköpsrätt avses kommunens rätt att lösa in en fastighet som utgör föremålet i ett köp mot vederlag mellan två parter till det pris säljaren och köparen har kommit överens om. Förköpsrätt kan användas om

  • objektets areal överstiger 5 000 m²
  • varken staten eller en statlig inrättning är part i köpet
  • det inte gäller en släktskapsöverlåtelse
  • det inte gäller en exekutiv auktion
  • objektet är beläget i ett område som anvisas för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål.

Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt, ska kommunen meddela detta till köparen, säljaren och inskrivningsmyndigheten inom tre månader efter köpet. På skriftlig begäran av fastighetsägare kan kommunen på förhand meddela att den inte kommer att nyttja sin förköpsrätt. I övriga fall meddelar kommunen inte att den avstår från sin förköpsrätt. Anmälan om att inte nyttja sin förköpsrätt förbinder kommunen i två år.

Inlösning är ett medel som kan användas vid markförvärv. Kommunen har rätt att lösa in mark när det allmänna behovet kräver det. Inlösningen kan basera sig på ett separat tillstånd som Miljöministeriet har beviljat eller på inlösningsrätt på ett detaljplaneområde enligt markanvändnings- och bygglagen. I Sibbo sköter Lantmäteriverket om inlösningsförrättningarna och bestämmer inlösningsersättningarna.

Markägarna är skyldiga att utan ersättning överlåta gatuområden enligt den första detaljplanen till kommunen enligt vissa specialvillkor. Detta kallas för skyldighet till överlåtelse utan ersättning. Noggrannare bestämmelser om denna skyldighet finns i markanvändnings- och bygglagen.

Kommunen strävar i första hand att utarbeta detaljplaner på sina egna områden. På detaljplaneområden är detta dock inte ändamålsenligt. Markanvändningsavtal mellan kommunen och markägaren är ett sätt att planlägga privat mark. Markanvändningsavtalet är ett privaträttsligt avtal, där kommunen och markägaren kommer överens om ansvarsfördelningen, kostnadsfördelningen samt parternas rättigheter och skyldigheter vid genomförandet av detaljplanen. Det centrala målet med avtalet är att genomförandekostnaderna för planen fördelas rättvist mellan markägaren och kommunen. Sibbo kommun ingår markanvändningsavtal endast i samband med planändringar.

Tomtöverlåtelse

Den primära uppgiften för kommunens markpolitik och planläggning är att ta fram nya lämpliga byggplatser (tomter) för bostadsbyggande och för näringslivets behov. Med tomtpolitikens medel kan kommunen locka nya invånare och styra befolkningstillväxten. Till följd av en lyckad tomtöverlåtelse får kommunen också tillbaka de kostnader som satsats på samhällsbyggandet. Kommunen överlåter i första hand tomter genom försäljning, men utarrendering är också möjlig på vissa områden.

Tomter som är tillförsäljning

Suomeksi

 

Senast ändrat 23.01.2019