Fastighetsförrättningar

I Sibbo sköts fastighetsförrättningar, såsom styckningar och rågångar, av Lantmäteriverket. Kommunen utför inte fastighetsförrättningar.

Fastighetsbildning grundar sig på fastighetsförrättningar. Vid fastighetsförrättningar bildas nya fastigheter, ändras rättigheter som gäller fastigheter och bestäms fastighetens utsträckning.

Fastighetsförrättning ansöks med en särskild blankett som skickas direkt till Lantmäteriverket.

Styckning

Vid styckningsförrättning bildas en självständig fastighet av ett outbrutet området. Styckningen blir anhängig genom ägarens skriftliga ansökan till Lantmäteriverket eller i samband med ansökan om lagfart. Styckningsprocessen inleds alltså automatiskt till följd av ansökan om lagfart för det outbrutna området och en separat ansökan om styckningsförrättning behövs inte. Vid styckningen fastställs tomtens gränser, areal, servitut och andelar i samfällda områden.

Om man vid en avstyckning vill bilda en ny byggplats utanför ett detaljplaneområde, lönar det sig först att av Sibbo kommun ansöka om undantagsbeslut för byggande av byggnad.

Med lagfart avses inskrivning av äganderätten till en fastighet, ett outbrutet område av en fastighet eller en kvotdel i lagfarts- och inteckningsregistret. Lagfart ska sökas på den fastighet, det outbrutna område eller den kvotdel som förvärvats så snart som möjligt efter att köpebrevet undertecknats. Lagfart söks hos Lantmäteriverket.

Rågång

Rågångsförrättning behövs när råmärken har försvunnit eller om rålinjerna är oklara.

Klyvning

Genom klyvning kan samägande av fastighet upplösas. Härvid delas fastigheten mellan delägarna på basis av lagfartsandelarna.

Servitutsförrättning

Vid servitutsförrättning bestäms nyttjanderätten till någon annans mark. Nyttjanderätten kan till exempel gälla en båtplats, parkeringsplats eller rätt till vattentäkt.

Enskild vägförrättning

Med enskild väg avses en väg för vars byggande och underhåll vägdelägarna (väglaget) ansvarar. Vid enskild vägförrättning kan man grunda vägrätt till någon annans mark, indra eller flytta en enskild väg, utreda vem som har nyttjanderätt till vägen, grunda ett väglag och fastställa vägenheterna. Vägrätt som grundats vid en enskild vägförrättning är bestående och en anteckning om vägrätten görs i fastighetsdatasystemet. Vägrätten är bunden till fastigheten och ändring av fastighetsägare påverkar inte vägrätten.

Mera information om fastighetsförrättning fås vid Lantmäteriverket.

Suomeksi

Senast ändrat 23.01.2019