Skärgårdsärenden

Skärgårdsdelegationens verksamhet

Allmänna skärgårdsärenden handhas av Ekonomi- och förvaltningscentralen. Enheten Ekonomitjänster bereder Sibbo skärgårdsdelegations mötesärenden.

Sibbo skärgårdsdelegation är en kommitté som utses av kommunstyrelsen. Den sammanträder regelbundet. Under hösten 2020 finslipar skärgårdsdelegationen Sibbo skärgårdsprogram utgående från erhållna utlåtanden och kommentarer.

Skärgårdsdelegationen är ett intressebevakningsorgan som deltar i projekt och tar ställning till frågor som berör skärgården och dess utveckling.

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Rita Lönnroth, tfn 09 2353 6711, rita.lonnroth (at) sibbo.fi.


Skärgårdens adressystem

Arbetet med att uppdatera och förenhetliga adresser i Sibbo skärgård fortgår. Tilläggsuppgifter om adressystemet.


Skärgårdsbroschyrer

Östra Finska vikens båthamnar

Sibbo skärgårdsbroschyr 2019


Skärgårdslagen

Enligt skärgårdslagen bör de statliga myndigheterna och kommunerna främja åtgärder som nämns i lagen (494/1981). Skärgårdslagen.

Enligt statsrådets förordning om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar (1089/2016 och 1589/2019) tillämpas bestämmelserna om skärgårdskommuner i skärgårdslagen på kommuner med skärgårdsområden. För Sibbos del gäller detta öar utan fast vägförbindelse samt Kitö och Löparö.


Skärgårdsprogram

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017-2019. Programmet.

Det nationella skärgårdsprogammet 2020-2023: Människornas skärgård - Nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020-2023. Programmet.


Delgeneralplanen för skärgården och kusten 

Sibbo fullmäktige godkände 13.6.2011 delgeneralplanen  för skärgården och kusten. Högsta förvaltningsdomstolen har 12.2.2014 förkastat besvären över beslutet. Delgeneralplanen för skärgården och kusten trädde i kraft genom kommunstyrelsens kungörelse 20.2.2014.

Planen omfattar hela skärgårdsområdet samt havstrandszonen i Sibbo kommun med undantag av Granö med omgivning. Härtill utgör en del av Löparö utredningsområde.

Inom området finns ca 700 byggnader i året runt bruk och ca 1 100 fritidsbostäder. I delgeneralplanen har möjligheterna att bygga på strandområde undersökts markägarspecifikt, dvs. enligt stomlägenhetsprincipen. Planen innehåller 745 byggplatser för fast boende, varav 58 nya (på strandområde 570 byggplatser, en ny) och 1 116 byggplatser för fritidsbostäder, varav 40 nya. Tätare bebyggelse förutsätter att en egentlig detaljplan görs upp.

Nya byggplatser för fritidsbostäder har anvisats i mån av möjlighet i anslutning till bebyggda områden, så att vidsträckta och enhetliga områden med fria stränder garanteras över hela planeområdet. I planen har beaktats att kommunens växande folkmängd och utvecklandet av turistnäringen förutsätter tillräckliga rekreationsområden. Frågor i anslutning till småbåtstrafiken och hamnarna torde i huvudsak lösas i andra planer (Majvik, Granö och Eriksnäs).

Delgeneralplanen för skärgården och kusten


Skärgårdskartor

Skärgårdsområden i Nyland

Nylands förbunds har publicerat en skärgårdskarta inklusive områdesvisa uppgifter om befolkningen, arbetsplatserna och fritidsbostäderna år 2010, karta.

Sibbo skärgård

Sibbo skärgårdskarta 2020, karta

De inre skärgårdsområdena, karta

Kommunens friluftsområden i skärgården

Delgeneralplanen över skärgården och kusten, plankarta


Transporter

Pörtö Lines trafik

Pörtö Line handhar förbindelsebåttrafiken i Sibbo skärgård.
Enkelbiljett: 5 euro/person (0–16-åringar gratis).

Aktuell trafikinformation fås på webbadressen www.portoline.net
(Sibbobåten, tfn 050 322 1610).


Hamnar i Sibbo

Hamnar i Sibbo, karta

Skärgårdsbornas båtplatser i Storörens båthamn

För skärgårdsborna finns reserverat sex båtplatser i Storörens båthamn. De är avsedda för tillfälligt bruk. Då man går mot bryggan, befinner sig båtplatserna vid kajkanten till höger om landgången (icke inhägnat område). Tilläggsuppgifter: Johanna Harkimo, tfn 044 588 8190, e-post: johanna.harkimo (at) sipoonranta.fi.
Senast ändrat 03.12.2020