Felanmälningar under tjänstetid (mån.–tors. 7–15.30, fre. 7-13.45): tfn. 040 191 6090

Felanmälningar under övriga tider: tfn. 050 554 4538

Man kan kontakta journumret till exempel om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kalla vattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter vattnet rinna en god stund. Om ärendet däremot gäller problem i en privat fastighet (t.ex. bostadsaktiebolag eller egnahemshus), ska anmälan göras till fastigheten eller problemet lösas själv (se frågor och svar nedan).

Konsumentinfo

Så här läser du vattenfakturan

Sibbo Vatten fakturerar sina kunder 4 ggr per år. Utjämningsfaktureringen sker i följande faktureringsperiod, efter att man har gett en mätaravläsning. På länken nedan hittar ni instruktioner för hur ni läser er utjämningsfaktura.

Så här läser ni vattenfakturan.pdf

Befrielse från en del av avloppsvattenavgiften

I enlighet med § 18 2 mom. i lagen om vattentjänster (119/01) är det möjligt att man överväger att minska avloppsvattenavgiften t.ex. på grund av ett vattenläckage.

En befrielse från betalning kan beviljas om:

  • det är fråga om ett vattenläckage som inte gick att upptäcka i tid, vilket har orsakat skada
  • befrielse beviljas INTE om skadan orsakats t.ex. när man använt vatten för att vattna växter, fylla en simbassäng, tvätta bilar eller dylikt
  • läckagevattnen har inte letts in i avlopp och en representant av Sibbo Vatten har varit på plats och konstaterat saken

Att söka befrielse

  • man kan söka befrielse om mängden läckagevatten överskrider 20 m3
  • ansökan om befrielse görs med ett fritt formulerat skriftligt meddelande
  • ansökan om befrielse ska lämnas in senast 2 månader efter händelsen, äldre ansökan behandlas inte
  • ansökan om befrielse skickas elektroniskt till adressen vattenverket@sibbo.fi

Befrielsen från betalning kan omfatta högst 50 % av avloppsvattenavgiften. Läckagevatten faktureras alltid till dess fulla värde.

Vattenkvaliteten

Fastigheter som inte anslutits till det kommunala vattenförsörjningsnätet

Miljövårdsenheten sköter avloppsvattenärenden för fastigheter som inte anslutits till ledningsnätet.
Närmare information om vattenärenden som gäller privata brunnar ges av hälsovårdsmyndigheten.

Om övervakning av hushållsvattnets kvaliteten i fastigheter som inte anslutits till det kommunala vattenledningsnätet ger Social- och hälsovårdsavdelningens miljöhälsovård närmare uppgifter.

Samkommunen Mellersta Nylands Vatten sköter övervakningen av vattenkvaliteten i det kommunala vattenledningsnätet.

Frågor och svar om vatten

Vad hör till fastighetens ansvar och underhåll?

Fastighetens interna ledningsnät hör till fastighetens ansvar och underhållsområde, förutom vattenmätarna som är vattenverkets egendom. Dessutom ansvarar fastigheten för tomtledningar som löper till vattenförsörjningens stamlinjer samt för eventuella fastighetsspecifika avloppspumpstationer på fastigheten.

Tomtvattenledning = Ledning mellan stamlinjens anslutningspunkt och fastighetens vattenmätare.

Tomtavlopp = Avloppsledning mellan stamlinjens anslutningspunkt och byggnaden.

Hur ska man gå tillväga om det egna avloppet inte drar eller röret är blockerat?

Om fastighetens eget avlopp inte drar, ta kontakt med ett företag som erbjuder slambilstjänster. Om blockaget ligger i fastighetens avlopp, ansvarar fastigheten för frigöringen av röret och för eventuella skador.

Om du misstänker att ett tilltäppt avlopp inte beror på tomtavloppet, ta kontakt med Sibbo Vatten. Om tilltäppningen uppstått i Sibbo Vattens stamledning och uppdämningshöjden som anges i utlåtandet om anslutningspunkt har överskridits, ligger ansvaret hos Sibbo Vatten. Observera att man i källarutrymmen alltid måste ha fungerande uppdämningsventiler därför att avloppsvattnets uppdämningshöjd vanligen ligger ungefär en meter högre än fastighetens anslutningspunkt. Avloppsvattnet får alltså stiga nästan till vägens yta på många ställen.

De vanligaste orsakerna till tilltäppta ledningar är hushållsfett, blöjor och avfall, som inte får slängas i avloppet.

Hur ska man gå tillväga om fastighetens egen vattenledning eller avloppspumpstation har isat igen?

Om fastighetens egen vattenledning eller pumpstation har isat igen, ta kontakt med ett företag som tinar upp ledningar.

Om vattentrycket sjunker plötsligt i vattenledningen, finns det skäl att anmäla saken till vattenverket.

Hur ska man gå tillväga om det kalla kranvattnet är grumligt, färgat eller vattnet "skvättar"?

Om det kalla kranvattnet är grumligt, färgat eller luktar unket ska du låta det rinna. Varmvattnet är nästan alltid grumligt, vilket är normalt. Det lönar sig också att låta vattnet rinna om det "skvättar" eller vattenrören "slamrar" när vatten rinner.

Man kan låta vattnet rinna rejält utan att behöva vara rädd för en stor vattenräkning. Till exempel 15 minuters rinnande från kökskranen kostar mindre än en euro. En kubik (1m3) vatten, dvs. 1000 liter, kostar 4,05 euro för konsumenten. Priset inkluderar avgiften för rent vatten och avloppsvatten samt moms.

Om vattnet inte blir normalt efter att det runnit en god stund, ta kontakt med Sibbo Vatten.

Varför vattnet blir färgat, grumligt eller "skvättar"?

Orsaken till att vattnet färgas, grumlas eller börjar lukta är vanligtvis att järn- och manganavlagringar lossnar antingen från fastighetens egna rör eller från det allmänna vattenledningsnätet, dvs. metallavlagringar frigörs i vattnet. Oftast beror det på att vattnets flödesriktning har ändrat tillfälligt på grund av reparations- eller ändringsarbeten i nätet eller att en tryckstöt skett i vattenledningsnätet.

Vattnets estetiska egenskaper såsom grumlighet eller brun färg är i princip inte farligt för hälsan, men det lönar sig att undvika att dricka vattnet tills olägenheterna försvunnit. Avlagringarna kan täppa till silarna i vattenkranar och tvättmaskiner samt färga tvätt av ljus kulör.

Om vattnet skvättar eller det slamrar i ledningsnätet när man låter vattnet rinna, är detta tecken på att det har kommit luft i rörnätet, till exempel i samband med reparationsarbeten. Detta är inte farligt. Luften försvinner genom att låta vattnet rinna tillräckligt länge.


Suomeksi
Senast ändrat 12.06.2020