Anslutning

Anvisningar för anslutning av fastighet till vatten och avloppsnätet

Allmänt

Fastighet skall anslutas till vattentjänstverkets vattenledning och avloppsledning om fastigheten finns på vattentjänstverkets verksamhetsområde och ledningsnätet är byggt. Avvikande från detta är då miljömyndigheten beviljat lov att bli utanför vattentjänsterna. Fastigheter som ansluter till vattenledningen utanför verksamhetsområdet skall i allmänhet även anslutas till avloppsledningsnätet om det tekniskt är möjligt.

Anslutningsmöjlighet och anslutningsplats

Information om möjligheterna att ansluta till verkets ledningsnät fås från Sibbo Vatten.

Anslutningsansökan

Anslutare till vatten- och/eller avloppsverket bör före anslutningen lämna en anslutningsansökan till verket.
Om det är fråga om ett nybygge lämnas anslutningsansökan tillsammans med ansökan om byggnadslov till byggnadstillsynen via den elektroniska länken Lupapiste.fi. I fråga om gamla fastigheter bör anslutningsansökan lämnas till Sibbo Vatten, postadress PB 7, 04131 SIBBO.

Ansökan är i kraft 2 år och måste förnyas efter det .

Till anslutningsansökan bör alltid bifogas:

- situationsplan 1:200 eller 1:500, av vilken det bör framgå de vatten- och avloppsledningar som skall byggas på tomten, kontrollbrunnar o.a. samt de punkter där man har planerat att ansluta tomtledningarna till de kommunala ledningarna

Anslutningsarbetena

Innan arbetena inleds bör ansökan om godkännande av ansvarig fva-arbetsledare inlämnas till byggnadstillsyningen om det är fråga om ett nybygge.

Fastighetsägaren utför alla grävarbeten, också på gatuområden. Direktiv om grävningsarbetets utförande finns som bilaga. Fastighetsägaren anskaffar och monterar tomtvatledningarna. Sibbo kommuns Gator- och grönområden beviljar grävlov på gatuområdena och på övriga områden områdets ägare. Uppgifter om under jord varande ledningar och kablar ger Johtotieto Oy tfn 0800 12600. Om elkablar och fjärrvärmeledningar ger Syd-finska Energi Ab tfn 09 5849 551.

Sibbo Vatten ansluter tomtvatten- och avloppsledningen till verkets ledningsnät samt installerar vattenmätaren. Verket levererar och installerar tomtvattenledningens avstängningsventil samt de ventiler som ansluter sig till vattenmätaren. Ovannämnda installationsarbete görs på fastighetsägarens bekostnad sålunda, att verket efter arbetsutförandet fakturerar fastighetsägaren för tillbehör och arbetstimmar jämte sociala o.a. utgifter.

På nya detaljplaneområden har verket installerat tomtledningarna, och förbinder sig att för ett år framåt reparera samtliga skador som uppkommer av undermåligt arbete eller bristfälligt material. Skador som uppkommit senare eller som förorsakats av andra omständigheter än av ovannämnda reparerar verket på fastighetsägarens bekostnad.

Tillbehör:

Vid vatten- och avloppsanslutningar i egnahemshus bör man i allmänhet använda följande tillbehör:
- avloppsledning av plast Ø 110 (med gummitätning)
- vattenledning Ø 40 PE PN10 (blårandig)

- tryckavloppsledning Ø 40 PE PN10 (rödrandig eller brun)

I specialfall samt för övriga byggnadstyper bör man komma överens om tillbehören med verket. Vattenmätaren levereras och installeras av verket.

Beställning av anslutning

Anslutningsarbetet med tillbehör bör beställas minst två veckor före planerad anslutningstidpunkt på tfn 050-554 4529.

Granskningar

FVA-arbetsledaren granskar tomtledningarna före intäckande.

Alla övriga granskningar utförs av FVA-arbetsledaren och granskningarna bör vara utförda före ibruktagandet. Över utförd granskning erhåller fastighetsägaren av FVA-arbetsledaren ett granskningsintyg.

Anslutningsavtal och bruksavtal

Efter att verket har kopplat fastigheten och installerat vattenmätaren, uppgörs mellan verket och fastighetsägaren eller innehavaren avtal om anslutning och bruk. Ägoförhållandet bör vid anmodan uppvisas. Intyg över innehavarrätten kan vara styrelsens protokoll (fastighet- och bostadsaktiebolag, fabriksfastigheter), köpeavtal eller handelsregisterutdrag.

Kontaktuppgifter

Sibbo Vatten
PB 7, 04131 SIBBO

tfn 09-23531, vattenverket@sibbo.fi

Affärsverksdirektör Matti Huttunen, tfn. 050-554 5091, e-post matti.huttunen(at)sibbo.fi

- byggandet samt sanering av vattentjänstnätet, övervakning av byggandet

- förfrågningar om anslutningsmöjligheter
- anslutingsansökningar
- uppgifter om anslutningshöjder
- anslutningsavgifter
- anslutningsavtal

Rörmästare Esko Aropaltio , tfn 040-191 6022, e-post: esko.aropaltio(at)sibbo.fi

- vattentjänstnätets drift- och underhåll
- övervakning av entreprenader

Verkets monteringsservice, tfn. 050-554 4529

- anslutningstillbehör
- beställning av anslutningsarbetet

Sektorsekreterare, tfn 040-191 4240 eller 050-360 1767, e-post: vattenverket(at)sibbo.fi

- fakturering av anslutningsarbeten
- fakturering av anslutningsavgifter
- fakturering av bruksavgifter     
- ägobyten
- meddelanden om vattenmätaravläsning
- adressändringar

Blanketter och direktiv för anslutning kan beställas från kundbetjäningsdisken Info, tfn 09 2353 6000 eller per e-mail: info(at)sibbo.fi eller genom att skriva ut från linken som följer

Blankett för anslutning, pdf

Anslutning till Sibbo Vattens vattenlednings- och tryckavloppsnät på glesbygden, pdf

Dataskyddsdokument, pdf

Suomeksi
Senast ändrat 24.11.2020