Hållbar utveckling

Sibbo kommun arbetar för sin del för att säkerställa att även kommande generationer har förutsättningar för ett gott liv.  Vi ordnar och producerar kommunens service på ett hållbart sätt. Som kommun har Sibbo som mål att använda naturresurserna sparsamt samt att behålla jordmånen livskraftig och vattendragen och luften rena. Naturvärden och den nära naturen är en hederssak för oss.

 

Aktuellt

Vet du hurdana energiåtgärder Sibbo kommun har gjort? Hur kan du själv spara energi? Sibbo kommun satsar på hållbar utveckling och sparar energi på olika sätt. Kommunen har också minskat användningen av fossila energikällor. Du kan bekanta dig med energisparåtgärderna på Facebook, Instagram och YouTube under veckorna 24 och 25. Vi publicerar videor med exempel på olika sätt att spara energi också här.

Alla videor om energiåtgärder är också tillgängliga via denna länk.

1. Värmepumpar, klicka här för att se videon. (Öppnar i YouTube)

Med värmepumpar är det möjligt att spara energi vid många olika slags objekt. En luftvärmepump kan i bästa fall spara 30–50 % av den energi som behövs för att värma upp ett eluppvärmt egnahemshus.

I de oljeeldade skolorna Borgby och Boxby i Sibbo har luft-vattenvärmepumpar tagits i bruk. För maximalt energibehov används olja fortfarande som reservenergikälla. Ändå uppskattar man att utsläppen av växthusgaser sjunker med cirka 80–90 %. I Sipoonlahden koulu halverar ibruktagandet av jordvärme fastighetens energikostnader. Tack vare inbesparingen betalar sig investeringen snabbt.

Värmepumpar kan också användas för nedkylning när höga sommartemperaturer blir allt vanligare.

Mer information www.motiva.fi

2. Solenergi, klicka här för att se videon. (Öppnar i YouTube)

Solpaneler är ett av de minst förorenande sätten att producera el. Priset på paneler har sjunkit snabbt, vilket förkortar återbetalningstiden för investeringen. Ett system som producerar el av solenergi bör dimensioneras enligt den egna grundförbrukningen. Många elföretag betalar dock ersättning för den överskottsel som matas in i nätet. Batteritekniken för lagring av el håller också på att utvecklas.

I Boxby och Borgby skolor i Sibbo täcker energin som produceras med solpaneler den elförbrukning som byggnadstekniken kräver. Investeringarna betalar sig snabbt, på mindre än 10 år.

Solenergi kan också användas för värmeproduktion. Vanligen används solenergi för att värma bruksvatten, eftersom värmebehovet och mängden solenergi under vintersäsongen inte motsvarar varandra.

Mer information https://aurinkosahkoakotiin.fi/

3. Energiavtal, klicka här för att se videon. (Öppnar i YouTube)

I Sibbo har man redan länge skaffat el från förnybara energikällor. För närvarande använder kommunen Loiste Puhdas grön el. Prisskillnaderna jämfört med fossila bränslen är mycket små.

Det är lätt att konkurrensutsätta elavtalet och i många tjänster kan man också jämföra olika produktionsmetoder.

Mer information på t.ex. https://sahkovertailu.fi/ (på finska)

4. Belysning, klicka här för att se videon. (Öppnar i YouTube)

Belysningen har förbättrats i flera skolor och längs många gator i Sibbo. Genom att ersätta lysrör och konventionella lampor med LED-belysning kan energibesparingar på upp till 50 % uppnås. Om även belysningsstyrningen förnyas samtidigt kan besparingarna uppgå till 70 %. Energiförbrukningen har också minskats genom att använda rörelsesensorer för att styra belysningen.

Det lönar sig att byta LED-glödlampor i den hembelysning som alltid eller ofta är tänd. Det är också viktigt att alltid släcka belysningen i sådana lokaler där ingen vistas.

5. Trafik, klicka här för att se videon. (Öppnar i YouTube)

En hållbar mobilitetskedja kan vara en mångsidig kombination av olika sätt att ta sig fram. Därför agerar man på många fronter i Sibbo. Sibbo har aktiva planer på att inleda persontrafik på tågbanan mellan Kervo och Nickby. Järnvägen betjänar i huvudsak de mittersta områdena av Sibbo, i de övriga områdena förbättras bussförbindelserna. De nya lätta trafiklederna förbättrar möjligheterna att promenera och cykla. I Sibbo har man också undersökt olika sätt att införa laddningspunkter för elbilar.

Suomeksi

[l:public_create_by]: 09.02.2016